Menu

Gehouden

==================================================================

 

Retour au sommaire Triage opbouw en vaardigheden en triagegesprek in ‘praktijk’ oefenen

Deze scholing is gehouden op 14 juni 2016

Centraal in de functie van de doktersassistente staat het vermogen de hulpvraag te verhelderen, de urgentie te bepalen en tegelijkertijd aandacht te geven aan de patiënt, zowel aan de telefoon als voor de balie. Elke patiënt, al dan niet met een ernstige klacht, zou zich immers serieus genomen en goed bejegend moeten voelen. Bovendien, niet alleen de patiënt maar ook de assistent moet een goed gevoel overhouden aan het contact. Dit vereist de vaardigheid om het gesprek in goede banen te leiden, contact te maken en te houden en de hulpvraag zorgvuldig te achterhalen, gericht op een urgentiegerichte besluitvorming.

Tijdens deze training oefenen we de belangrijkste gespreksvaardigheden zoals onbevooroordeeld/actief luisteren, samenvatten en vragen stellen. We bespreken de opbouw van het gesprek. Hiervoor hebben we een praktische Leidraad voor Triage in de Praktijk ontwikkeld ter ondersteuning van de opbouw van een telefonisch triagegesprek.

Omdat een zorgvuldige inschatting van de urgentie essentieel is leert de assistent de kwetsbaarheden van de triage onderkennen:

 • open oriëntatie op de toestand van de beller;
 • bewust bezig zijn met urgentie;
 • achterhalen, benoemen en registreren van de hulpvraag (de vraag achter de vraag).

Ook wordt er ingegaan op het gebruik van de NHG-Triagewijzer als hulpmiddel voor het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag of het zo mogelijk geven van zelfzorgadviezen.

Aansluitend oefenen de deelnemers samen met een trainingsacteur specifieke vaardigheden die in hun praktijk lastig blijken te zijn. Gewerkt wordt met situaties die de deelnemers zelf aandragen.

Wanneer er enige tijd ervaring is opgedaan met triage blijkt echter hoe lastig het soms is een gesprek effectief en prettig te laten verlopen.

 • Kan ‘samenvatten/terugkoppelen’ het gesprek sneller doen verlopen?
 • Wat is ‘reflecteren van gevoel’ en wat doet dit met je gesprekspartner?
 • Wat zijn vragen gericht op beleving, verwachting, persoonlijke omstandigheden?
 • Wat doet een vraag naar begrip en uitvoerbaarheid voor de afronding van het gesprek?

 

 

Retour au sommaire NHG- TriageWijzer (NTS) als hulpmiddel bij urgentie denken en inschatten intensiteit klachten

Deze scholing is gehouden op 30 juni en 11 oktober 2016

Triage is ‘het maken van een verantwoorde inschatting van de urgentie van klacht en hulpvraag, in goed contact met de beller’. Naast gespreksvaardigheden dragen ook het bewust gericht zijn op urgentie en de hulpvraag bij aan de kwaliteit van de triage.  Hierbij kan de NHG- TriageWijzer een hulpmiddel zijn. Duidelijkheid over de opzet en inhoud van de klapper is een voorwaarde, daarom oefenen we met het gebruik. Een zorgvuldige triage wordt niet alleen bepaald door het triage gesprek, de wijze van registreren en eventueel overleg met de huisarts heeft eveneens invloed op de kwaliteit. Ook deze onderwerpen komen tijdens de training aan bod. Tijdens het eerste dageel wordt geoefend met geluidsmateriaal en schriftelijke casuïstiek.

Deze training is uitgebreid met een tweede deel, hierin ligt het accent op oefenen van triagevaardigheden met inzet van een trainingsacteur.

De presentatie van de klachten is bij ieder patiënt weer anders. Het goed inschatten van de mate van ziek zijn is noodzakelijk voor een adequate inschatting van de urgentie van de hulpvraag. Dit vergt soms een creatieve manier van doorvragen en je niet laten leiden door het gedrag van de beller.

Het gebruik van de NHG-TriageWijzer ter ondersteuning van het urgentie denken wordt geoefend in gesprekken waarbij de trainingsacteur zich met steeds ander gedrag en andere klachten presenteert aan de assistenten. Hierdoor wordt er een koppeling gemaakt tussen de inhoudelijk methodiek en kennis en de gesprekvaardigheid om bij ieder patiëntencontact zowel de inhoudelijke klus van de triage te klaren alsook het gesprek in goede banen te leiden.

 

 

Retour au sommaire Praktijkmanagement eerste lijn

Binnen de 1e lijns gezondheidszorg en met name de huisartsenvoorziening is er steeds meer behoefte aan een manager die ter ondersteuning van de huisarts(en) de operationele praktijkvoering op zich kan nemen.
Reden voor THOON om samen met de Saxion de leergang praktijkmanagement te ontwikkelen.
Deze leergang van 11 lesdagen is bedoeld voor cursisten met een afgeronde HBO- opleiding in de gezondheidszorg of personeelswerk.
De leergang start op donderdag 9 januari 2014 en wordt afgerond in april 2014.
De cursist ontvangt na deelname het certificaat ‘Management 1e lijn’ en kan daarmee als praktijkmanager aan de slag in de eerste lijn.

 

Retour au sommaire Taakherschikking in de huisartsenpraktijk

FEA en THOON signaleren een grote behoefte aan ondersteuning van huisartsen in de praktijkvoering en in het opvangen van de steeds maar stijgende zorgvraag. Steeds meer komen verschillende zorg- en maatschappelijke problemen op het bordje van de huisarts: jeugdzorg, GGZ en chronische zorg.
Hoe houdt u plezier in uw werk? En hoe waarborgt u de kwaliteit van zorg voor uw patiënten? Kunt u alle spoedjes opvangen? Heeft u voldoende tijd voor palliatieve zorg? Komt u toe aan de zorg die u echt belangrijk vindt? Hoe slaagt de huisartsenpost er in de steeds toenemende toestroom van patiënten te managen?
Om deze mogelijkheid te verkennen organiseert THOON samen met de FEA een geaccrediteerde informatieve bijeenkomst over de betekenis die Taakherschikking kan hebben in de huisartsenzorg.

Deze avond heeft reeds plaatsgevonden in februari 2014

U kunt hier de gegeven presentaties bekijken:

 

 

Retour au sommaire Reorganisatie in de GGz – wat betekent dit voor de huisarts?

FEA en THOON in samenwerking met ROSET nodigen de huisartsen en POH GGz in Twente uit voor een informatie bijeenkomst over de op stapel staande  veranderingen in de GGz.

‘Meer GGz in de buurt van de patiënt, minder in de tweede lijn’ dit is in het kort de boodschap van de veranderingen in de GGz. In de nieuw te vormen Basis GGz (2014) is voor de huisarts een andere en belangrijke rol voorzien. Verwijzing naar generalistische Basis GGz vindt pas plaats bij (vermoeden van) een stoornis. Mensen met psychische klachten blijven voor begeleiding in de huisartsenpraktijk. De huisarts kan een beroep doen op meer uren POH-GGz, en vanaf 2014 ook gebruik maken van e-health en consult van een psycholoog/psychiater. Wat betekenen deze veranderingen voor de huisarts(enpraktijk), aan welke voorwaarden moet volgens de huisartsen worden voldaan om aan deze veranderingen te kunnen meewerken, en welke voorbereidingen zijn nodig, wat wordt verwacht van FEA en THOON?

Datum: 11 september 2013 om 17.30 uur

Locatie:  Hotel Hengelo (v.d. Valk Hotel)

Doelgroep: huisartsen, POH-GGz en een afvaardiging van GGz-professionals in degeneralistische Basis GGz (eerste lijn).

Nadere informatie en het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

 

Retour au sommaire 2e Transmuraal avondsymposium: Fractuurpreventie, de vrijblijvendheid voorbij

Met het verschijnen van de nieuwe richtlijnen van CBO én NHG lijkt de taakafscheiding op het gebied van diagnose en behandeling van Osteoporose tussen de 1e en 2e lijn beter gedefinieerd. De huisarts krijgt handvatten aangereikt voor behandeling in de 1e lijn, maar duidelijk is dat ook voor de 2e lijn een expliciete rol is weggelegd. Maar waar gaan eerste en tweede lijn elkaar ontmoeten in de zorg voor deze patiënten?

Waar staan we anno 2013 qua transmurale werkafspraken?

Het symposium is bedoeld voor zorgverleners in de osteoporosebehandeling: huisarts, specialist, verpleegkundige

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De nieuwe NHG standaard fractuurpreventie (tweede herziening)
 • Secundaire osteoporose/Osteoporose bij COPD
 • Transmurale samenwerking 1e/2e lijn. Waar staan we in Twente anno 2013?

Deelnemende deskundigen:
Dhr. T. Boermans:        Kaderhuisarts osteoporose en avondvoorzitter
Mw. P.J.M. Elders:       Huisarts en onderzoeker VUmc, 1e auteur van de NHG standaard fractuurpreventie 2012Mw. L. Graat-Verboom:  Longarts Catharina ziekenhuis Eindhoven, gepromoveerd op Osteoporosis in Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Het symposium is op 6 juni 2013 gehouden.

U kunt hier de getoonde presentaties downloaden:

 

Retour au sommaire Triage in de praktijk 

In het voorjaar van 2013 biedt THOON in samenwerking met Bloom Praktijken, wederom een aantal trainingen aan gericht op triage en leidinggeven. U kunt deelnemen aan de trainingen op basis van inschrijving via het inschrijfformulier.

De trainingen zijn bedoeld voor huisartsen, leidinggevenden, doktersassistenten en waar gewenst de praktijkondersteuner. U krijgt na afloop van de training een scholingscertificaat.

1. Triageopbouw en vaardigheden en Triage gesprek oefenen – 2 dagdelen aaneensluitend

Tijdens deze training oefenen de deelnemers de belangrijkste gespreksvaardigheden zoals
onbevooroordeeld/actief luisteren, samenvatten en vragen stellen. Ook de opbouw van het gesprek komt aan de orde aan de hand van de Leidraad voor Triage in de Praktijk. Deze is ontwikkeld ter ondersteuning van de opbouw van een telefonisch triagegesprek en gebaseerd op de landelijk erkende HAAK-methodiek voor triage. Omdat een zorgvuldige inschatting van de urgentie essentieel is, leert de assistent de kwetsbaarheden van de triage onderkennen.

In het tweede dagdeel ligt het accent op oefenen van triagevaardigheden in praktijksituaties. Bij dit deel van de training is ook een trainingsacteur aanwezig om de te oefenen situaties zo realistisch mogelijk te laten zijn. Immers, in de dagelijkse praktijk blijkt het voor de assistente niet eenvoudig om zich steeds bewust te zijn van de kwetsbaarheden van de triage, vaardigheden gericht in te zetten en structuur aan te brengen in de gesprekken.

Deze training voor 12-14 deelnemers  is bedoeld voor de assistenten die in 2012 of 2011 geen triage training hebben gevolgd.

2. Triage in de eigen praktijk – 1 dagdeel

De workshop vormt de start van een belangrijk proces: een meer effectieve inzet van de triage binnen de praktijk. Aan het einde van de bijeenkomst weet het team wat triage voor de eigen praktijk kan betekenen en welke randvoorwaarden en ondersteunende werkafspraken nodig zijn. Voor praktijken die al langer met triage werken is deze bijeenkomst vooral gericht op het toetsen van de reeds gemaakte afspraken binnen de praktijk. Dus: staan de neuzen dezelfde kant op, hoe kan de triage nog meer ondersteunend zijn aan de patiëntenzorg en hoe creëer je een prettige samenwerking binnen het team.

Deze training voor 12-14 deelnemers, is bedoeld voor huisartsen en assistenten samen. Voor grotere praktijken is een bijeenkomst op locatie mogelijk. Meerdere kleine praktijken kunnen de  training gezamenlijk volgen.

3. Triage in lastige situaties ‘Omgaan met Weerstand’ – 2 dagdelen aaneensluitend

De training is een sterke aanvulling op de basis triage training gericht op gesprekstechnieken. De gespreksopbouw wordt opgefrist en vervolgens wordt ingezoomd op lastige situaties. Assistenten ervaren gesprekken met dwingende en eisende patiënten vaak als lastig. De belangrijkste factor voor het wel of niet prettig verlopen van een gesprek is vaak ‘weerstand’, bij jezelf en bij de ander, op basis van oordelen en aannames. Het kernkwaliteitenmodel wordt gebruikt om het begrip weerstand te verduidelijken.

In de training komen de volgende thema’s aan de orde: weerstand, spanning, onbewuste intuïtieve reacties, een classificatie model van (agressief) gedrag, grenzen stellen en bewuste effectieve reacties op de verschillende vormen van (agressief) gedrag.

Deelnemers ervaren de eigen reactie op spanning door een gesprek te voeren met een trainingsacteur. Vervolgens gaan ze oefenen met het inzetten van bewuste effectieve reacties in lastige praktijksituaties.

Deze training voor 9-12 deelnemers, is voor assistenten die al een triage training hebben gevolgd en op zoek zijn naar een gelegenheid om de kennis en vaardigheden op te frissen en verder te verdiepen.

 4. Leidinggeven

Leiding geven binnen grotere praktijken is het thema van deze training van Bloom Praktijken in 5 dagdelen. Met een kleine groep deelnemers die een beperkte of grotere leidinggevende rol hebben binnen een huisartsenpraktijk worden de mogelijkheden en dilemma’s verkend van het leidinggeven en de inzet van de eigen kwaliteiten bij deze uitdagende taak. Neem bij interesse contact op met Bloom Praktijken. De planning en locatie is afhankelijk van de aanmeldingen. Voor vragen over deze training of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Bloom (zie hieronder).

Heeft u interesse in één van bovengenoemde trainingen? Meldt u zich dan aan door het inschrijfformulier in te vullen. Voor aanvullende inhoudelijke informatie kunt u bellen of mailen met Bloom Praktijken.

Vragen?

Inhoudelijke vragen:
Bloom Praktijken:
Eugenie van Miltenburg, e-mail:  eugenie@bloomies.nl, telefoon: 06 15 00 29 20
Rita Nieuwenhuis, e-mail: rita@bloomies.nl, telefoon: 06 20 39 57 27
Logistieke vragen:
Secretariaat THOON: secretariaat@bvthoon.nl, telefoon:074 2568798

Deze scholingen hebben reeds plaatsgevonden.

 

Retour au sommaire De diabetische voet en de Simm’s classificatie

Praktische en gecertificeerde nascholing diabetische voetzorg.
Vanaf 2012 is de Simm’s classificatie een officiële indicator geworden in de diabeteszorg. Daarnaast is de vergoeding voor de podotherapeut en pedicure gewijzigd. Deze scholing gaat in op deze veranderingen:

 • Diabetes en Voetzorg;
 • Hoe stelt u de juiste  SIMM’s classificatie vast?;
 • Gebruik van het screeningformulier;
 • Hoe is het verdere beleid en wat zijn de aandachtspunten?

Deze scholing heeft plaatsgevonden op 23 januari 2013

 

Retour au sommaire IMIS

Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) verzorgt de volgende cursussen op het gebied van instructie rond inhalatiemedicatie:

Basis cursus
In deze cursus komen de verschillende inhalatievormen en de protocollen aan bod. Na het volgen van de cursus krijgt u de meest actuele protocollen mee en/of ontvangt u een inlogcode zodat u ze vanaf deze site zelf kunt downloaden. Indien gewenst kan de cursus ook op de praktijk gegeven worden in samenwerking met de apotheek.

Duur nascholing: 2 uur

Doelgroep: POH COPD, apothekersassistente, longverpleegkundige

Dit zijn data in 2012 waarop de huisarts / Hagro een IMIS consulent op de praktijk  kan laten komen voor een nascholing van inhalatie techniek (min. 8 deelnemers): 18 september, 16 oktober en 20 november 2012

 

Retour au sommaire Nascholing Diagnostiek bij Luchtwegklachten

In het kader van het invoeren van het zorgprogramma heeft de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) deze cursus ontwikkeld.

De klachten van astma en COPD zijn weinig specifiek. In de praktijk zijn er nogal wat patiënten die kenmerken van zowel astma als COPD hebben. Wanneer moet u het nu ‘astma’ noemen en wanneer ‘COPD’? En wanneer krijgt iemand beide diagnoses? Ook ‘COPD’ patiënten zijn wel eens reversibel en ‘astma’ patiënten hebben soms ook chronische klachten. Hoe gaat u met deze diagnostische problemen om en waarop bepaalt u uiteindelijk uw diagnose en beleid?

Datum:  13 november 2012

De scholing is voor 2 punten geaccrediteerd door het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH), door de accreditatiecommissie van V&VN en door de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO) voor POH, PVK en LVK.

 

Retour au sommaire Casuïstiekbespreking

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een casuïstiekbespreking met Nicolle Hekelaar (longarts MST) of Hans Timmer (ZGT).
De casuïstiekbesprekingen zullen plaatsvinden op de volgende datum: 28 november 2012

Voor deze avond is accreditatie aangevraagd.

 

Retour au sommaire Caspir

Informatie

Doel

In de DBC COPD hebben we deze cursist verplicht gesteld voor praktijken die de spirometrie zelf doen.
Doelgroep
De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).
Accreditatie
CASPIR is geaccrediteerd door het NHG, de CADP en de V&VN.

Functionele certificering

Afhankelijk van de functie van de cursist in het spirometrisch proces (betrokken bij uitvoering versus interpretatie) krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van spirometrie.

Eisen van her certificering:
Het certificaat is 3 jaar geldig. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden alleen behouden blijven indien daar regelmatig aandacht aan wordt gegeven. De CAHAG heeft hiervoor eisen van her certificering geformuleerd. Klik hier voor de eisen.

Refresher course (module 6)
Het certificaat kan verlengd worden door deelname aan een jaarlijkse terugkerende opfris avond.

Programma

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
Module 1:
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd)
Module 2:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur)
Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie
Module 3:
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)
Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)
Module 5:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur)
Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.

 

Retour au sommaire Basis cursus SMR van Stivoro voor POH

Doelgroep: POH COPD

 

Retour au sommaire Vervolg cursus SMR van Stivoro voor POH

De bijeenkomst wordt georganiseerd  in 2012 en 2013, exacte data volgen.
Doelgroep: POH COPD

 

Retour au sommaire Nascholing Imis

De nascholing Imis op 22 mei en 19 juni j.l. heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

Retour au sommaire Basiscursus “Stoppen met Roken”van Stivoro

Deze cursus heeft op 10 juli 2012 plaatsgevonden in Erve het Hulsbeek, te Oldenzaal.

 

Retour au sommaire Casuïstiekbespreking COPD

De casuïstiekbespreking voor deelnemers COPD ketenzorg vond plaats op 24 mei of 13 juni 2012.

 

Retour au sommaire Benchmarkavond 2011

Hier vindt u de presentaties gegeven tijdens de Benchmarkavond 2011.

Presentatie Jan Rauws (kaderarts COPD)

Presentatie Sietse van Turennout (kaderarts DM2)

“Twentse huisartsen tegen het roken” door Pauline Dekker en Wanda de Kanter

 

Zoals besproken vindt u hier ook de link naar de  Zorgstandaard COPD van de Long Alliantie Nederland.

Zorgstandaard COPD LAN

 

Retour au sommaire Casuïstiekbespreking voor deelnemers COPD ketenzorg

De casuïstiekbespreking voor deelnemers COPD ketenzorg vond plaats op woensdag 30 novemer of donderdag 1 december 2011.

Een artikel geschreven door Merel Wille samen met huisarts Mark de Kok over de casuïstiek bespreking op 1 december 2011 in het MST met kaderarts COPD Jan Rauws en longarts Nicole Hekelaar.

“Ietwat onwennig zaten we daar met z‟n allen in een klein zaaltje van het MST.
Praktijkondersteuners, huisartsen, longarts en kaderarts.
Geen farmaceuten, geen broodjes en soep.
Één voor één werd elke ingediende casus behandeld. De zenuwen die toch even kwamen kijken toen „onze‟ casus aan de beurt was, werden snel weg genomen: Geen enkele vraag is dom en vol geduld legde Nicole Hekelaar of Jan Rauws uit wat we nog niet wisten, of misschien eigenlijk wel wisten maar even niet meer precies.
Op de vraag of zo‟n avond nog eens georganiseerd zou moeten worden klonk een volmondig „ja‟.
Liever niet één keer per jaar maar minimaal elk haf jaar. Deze praktische en nuchtere nascholing is een aanrader voor elke praktijkondersteuner en huisarts die te maken hebben met patiënten met COPD en/of astma.”.

 

Retour au sommaire Voorlichtingsbijeenkomst DBC COPD

Hieronder kunt u de presentaties downloaden van de voorlichtingsbijeenkomst van afgelopen donderdag 10 november 2011.

Presentatie 10 november COPD_Erica de Goeij

Presentatie 10 november COPD_Jan Rauws

Presentatie 10 november COPD_Jose Bouw

Presentatie 10 november COPD_Christa ten Bolscher

Presentatie 10 november COPD_ Nicole Hekelaar

 

Retour au sommaire Motivational Interviewing

Het traject dat THOON aanbiedt aan praktijkondersteuners en de “eigen” huisarts is een zeer praktisch gerichte training. Praktijkondersteuners en huisartsen krijgen de mogelijkheid om hun motiverende vaardigheden aan te scherpen en te verdiepen teneinde patiënten optimaal te kunnen begeleiden. Hoe kun je patiënten begeleiden naar gezond gedrag, hoe help je hen een keuze te maken voor ander gedrag en hoe ga je om met weerstanden die ontstaan in de gesprekken met patiënten? Dit zijn een aantal van de aspecten die volop aandacht krijgen in de drie verschillende sessies (een introductie, een verdiepingsdag en een terugkomsessie). De vaardigheden die centraal staan zijn het onderzoeken van ambivalentie, het reflecteren, het reageren op weerstand en het ontlokken van veranderuitspraken. Dit alles door vooral veel te doen en te werken met situaties uit de praktijk, waarbij de theorie slechts ter ondersteuning wordt benut. Na het volgen van het traject ben je beter in staat te reageren op alle verschillende fasen van gedragsverandering waarin patiënten zich kunnen bevinden. Je laat je niet meer uit het veld slaan wanneer een patiënt weerstand uitspraken doet. En vooral; je krijgt weer meer energie van “lastige” patiënten in plaats van er tegenop te zien.

De scholing is bedoeld voor: POH en huisarts, deelnemer DBC DM (maximaal 1 POH per huisartsenpraktijk)
De scholing is onderverdeeld in: Introductie sessie van 1 dagdeel en een verdiepingsesse van 2 aaneengesloten dagdelen met een terugkom dagdeel.

De volgende data hebben reeds plaatsgevonden:

Introductie MI: 19 oktober 2012

Verdieping MI:
groep 1: 2 november 2012  en 30 november 2012
groep 2: 21 november 2012  en 8 januari 2013

groep 2:
21 november 2012     12:30 – 21:30 uur
8 januari 2013             08:30 – 12:30 uur

 

Retour au sommaire Hypertensie: Risico voor de Patiënt, Risico voor de Huisarts   

Uit onze jaarmeting 2011 bleek dat 51% van de diabetespatiënten binnen de zorggroep THOON een bloeddruk heeft die volgens de NHG-richtlijnen binnen de streefwaarden valt.
Landelijke getallen laten zien dat 56% hiervoor haalbaar is.
Omdat hypertensie, naast roken, de belangrijkste cardiovasculaire risicofactor is en er onduidelijkheid is over de verschillende bepalingsmethodes, willen we dit onderwerp graag onder de aandacht brengen.

 • De bijeenkomst van 21 november 2012 heeft inmiddels plaatsgevonden. De presentatie door Gert Kant (MST) vindt u hier
 • De bijeenkomst van 17 december 2012 heeft inmiddels plaatsgevonden. De presentatie door Martijn Vloedbeld (ZGT) vind hier

 

Retour au sommaire Langerhans Opvolgcursus

De  Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland (THOON), de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) realiseerden in samenwerking met Stichting Langerhans de cursus: Langerhans “Opvolgcursus Insulinetherapie” Deze cursus is gebaseerd op veel voorkomende casuïstiek met betrekking tot insuline, waarbij nieuwe trends zoals eerder en stapsgewijs overgaan van eenmaal daags naar viermaal daags beleid aan de orde kwamen. De mogelijkheid werd geboden voor deze zeer interactieve cursus, om per e-mail eigen casuïstiek ter bespreking voor te leggen.

 

Retour au sommaire De diabetische voet en de Simm’s classificatie

Praktische en gecertificeerde nascholing diabetische voetzorg

In  2012 organiseerde THOON meerdere keren een gecertificeerde nascholing “Diabetische voetzorg“ en “SIMM’s classificatie in de huisartsenpraktijk”. Vanaf 2012 is de Simm’s classificatie een officiële indicator geworden in de diabeteszorg. Daarnaast is de vergoeding voor de podotherapeut en pedicure gewijzigd. Deze scholing ging in op deze veranderingen:

 • Diabetes en Voetzorg;
 • Hoe stelt u de juiste  SIMM’s classificatie vast?;
 • Gebruik van het screeningformulier;
 • Hoe is het verdere beleid en wat zijn de aandachtspunten?

De scholing werd gegeven door de podotherapeuten Roderik Moes en Michel Boerrigter. De scholing werd op verschillende plaatsen binnen het THOON gebied aangeboden. De plaatselijke podotherapeuten werden uitgenodigd om bij de scholing aanwezig te zijn. Zij zullen ook actief zijn in het praktische onderdeel van deze scholing. Een aantal diabetespatiënten deed actief mee aan de scholing door hun voeten beschikbaar  te stellen om in de praktijk de juiste SIMM’s classificatie te bepalen.

 

Retour au sommaire Basiscursus “Stoppen met roken” van Stivoro

Deze bijeenkomst werd georganiseerd op dinsdag 22 mei 2012 in Erve Hulsbeek, in juli 2012 zal er weer een cursus SMR worden georganiseerd.

 

Retour au sommaire Conversation Maps

Een nieuwe benadering van diabeteseducatie waarmee u uw patiënten laat praten! Leefstijl en zelfmanagement zijn belangrijke thema’s geworden bij de behandeling van chronisch zieken. Een mogelijkheid om de leefstijl van uw eigen diabetes type 2 patiënten op een andere manier te bespreken en een start te maken met zelfmanagement is door middel van Conversation Maps. In 2011 zijn de eerste praktijken in de regio hiermee gestart en in 2012 werden er weer nieuwe trainingen aangeboden.

Conversation Maps is een nieuwe manier van het geven van educatie. Door middel van groepseducatie begeleidt u de patient middels tafelgrote kaarten door de wereld van diabetes. Verschillende onderwerpen passeerden de revue en er werd stilgestaan bij fabels en feiten rondom diabetes.  Door deze methode zullen patiënten meer inzicht en vaardigheden krijgen in het omgaan met diabetes en zal het bewustwordingsproces worden gestimuleerd.

Data en locaties
•    Maandag 19 maart 2012
•    Dinsdag 24 april 2012

Doel:  De trainingsbijeenkomst is bedoeld voor de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige die in de praktijk groepssessies wil gaan opstarten voor diabetes type 2 patiënten. Na afloop van de training ontvangen jullie de materialen om zelf direct aan de slag te kunnen in de praktijk.
Doelgroep: praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige

 

Retour au sommaire Benchmarkavond 2011

Hier vindt u de presentaties gegeven tijdens de Benchmarkavond 2011.

Presentatie Jan Rauws (kaderarts COPD)

Presentatie Sietse van Turennout (kaderarts DM2)

“Twentse huisartsen tegen het roken” door Pauline Dekker en Wanda de Kanter

 

Retour au sommaire Nascholing: Diabetes Mellitus en Nierfunctie stoornissen

U kunt hier de presentaties downloaden van 2 en 17 november.

Presentatie 2 november; Dhr. Vloedbeld, internist ZGT

Presentatie 17 november; Dhr. Kant, internist MST

Retour au sommaire Netwerkbijeenkomst ouderenzorg voor praktijk/coöperatiemanagers en (verpleegkundige) praktijkondersteuners.

In samenwerking met ROSET en FEA  is THOON gestart met het oprichten van een netwerk ouderenzorg voor Praktijk/ coöperatiemanagers en (verpleegkundige) praktijkondersteuners.

Op 21 maart heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden en is geïnventariseerd op welke wijze het netwerk ingericht moet worden. Er is voor gekozen om per regio een bijeenkomst te organiseren.

De volgende data zijn nu gepland: 27 juni , 28 juni en 3 juli 2012

 Uit de inventarisaties kwam veelvuldig naar voren dat er behoefte was aan meer informatie rondom kenmerken kwetsbaarheid. Voor deze vervolgbijeenkomst is dan ook geregeld dat er een presentatie wordt gegeven door een specialist ouderenzorg rondom deze kenmerken en mogelijke interventies in de huisartsenpraktijk. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor het gezamenlijk bespreken van een casuïstiek.

We denken hiermee een interessante avond te kunnen bieden en hopen wederom op een goede opkomst!

Aanmelden kan via het aanmeldformulier, bij voorkeur per mail: k.taverne@roset-twente.nl

Mocht je niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst in de eigen regio bij te wonen, dan mag je je uiteraard aanmelden voor een andere regio.

Voor meer informatie over de bijeenkomst in Hengelo of Enschede kun je contact opnemen met Monique Troost, via het secretariaat van THOON.

 

Retour au sommaire Scholingsaanbod vanuit THOON in 2012 voor assistenten , huisartsen en praktijkmanagers

In 2011 bood THOON, als facilitair bedrijf, in samenwerking met BLOOM praktijken een aantal triage trainingen aan voor de doktersassistenten van de praktijken in de regio Twente. Tevens was er vanuit de huisartsenkring Twente een trainingsaanbod. De trainingen waren allen een groot succes, werden druk bezocht en goed gewaardeerd. Vanuit deze positieve ervaring is er een scholingsaanbod voor 2012 ontwikkeld. Nieuw dit jaar: aandacht voor leiding geven aan een team doktersassistenten. Graag brengen wij daarom onderstaande trainingen onder uw aandacht:

1. Drieluik Triage in de Huisartsenpraktijk, (3 dagdelen)
2. Workshop Bekend maakt Bemind, omgaan met culturele verschillen, (2 dagdelen)
3. ‘Leiding geven aan collega’s’, (5 dagdelen)

 

Retour au sommaire 1. Drieluik Triage in de Huisartsenpraktijk (3 dagdelen)

In huisartsenpraktijken groeit de behoefte aan triage door de assistenten. De bereikbaarheid en de service komen onder druk te staan. Een professionele triage kan de huisartspraktijk hierbij ondersteunen. Soms blijkt dat een deel van de bezoeken aan de praktijk voor patiënten overbodig is, zij hadden prima geholpen kunnen worden met een advies van de assistente. Het Drieluik Triage in de Huisartsenpraktijk is ondersteunend voor praktijken waar dit thema actueel is.
Wij gaan als volgt te werk:

 • Eerst onderzoeken en beantwoorden we met jullie – als team – de vraag op welke manier de triage de praktijk het meest ondersteunend kan zijn aan de zorg en de organisatie daarvan. De invulling kan per praktijk erg verschillend zijn;
 • Aan de hand daarvan beoordelen jullie – eveneens in samenspraak – welke randvoorwaarden nodig zijn voor een goede inzet van triage in de praktijk;
 • Tenslotte helpen we de vaardigheden van de assistenten te versterken om triage kundig en naar tevredenheid voor beller en assistent te kunnen uitvoeren.

We doen dit met behulp van ons Drieluik Triage in de Huisartsenpraktijk.

Drieluik Triage in de huisartsenpraktijk

Het drieluik kent drie onderdelen:
A. Triage in onze praktijk – 1 dagdeel
B. Triageopbouw en vaardigheden – 1 dagdeel
C. Triagegesprek in praktijk – 1 dagdeel

Praktijken waarvan de assistenten het afgelopen jaar geschoold zijn hebben de onderdelen B en C gevolgd. Zij kunnen alsnog het aanvullende dagdeel Triage in onze praktijk (A) als team of deel van het team (minimaal 1 huisarts en assistent) volgen. Dit biedt de praktijk de mogelijkheid de inzet van de triage in de eigen praktijk als team te optimaliseren.
Voor praktijken die niet eerder aan de training deelnamen is het gehele Drieluik van 3 dagdelen aan te bevelen. Afhankelijk van de omvang van de praktijk kan dit ook eventueel op de eigen locatie plaatsvinden. Onderdeel B en C worden gekoppeld op 1 dag aangeboden.

A. Triage in onze praktijk
De workshop vormt de start van een belangrijk proces: de eerste acties op weg naar de nieuwe
aanpak worden voorbereid. Aan het einde van de bijeenkomst is er gemeenschappelijk zicht op
wat triage voor deze praktijk kan betekenen, welke randvoorwaarden en ondersteunende
werkafspraken nodig zijn. Voor praktijken die al langer met een vorm van triage werken is
deze bijeenkomst vooral gericht op het toetsen van de reeds gemaakte afspraken binnen de
praktijk. Staan de neuzen dezelfde kant op, hoe kan de triage nog verder ondersteunend zijn
aan de patiëntenzorg en hoe creëer je een prettige samenwerking binnen het team.
Deze bijeenkomst, met 12-14 deelnemers, is dan ook bedoeld voor huisartsen en assistenten
samen.

Wanneer?
20 september 2012
B. Triageopbouw en vaardigheden

Tijdens deze training oefenen we de belangrijkste gespreksvaardigheden zoals
onbevooroordeeld/actief luisteren, samenvatten en vragen stellen. We bespreken de
opbouw van het gesprek. Hiervoor hebben we een praktische Leidraad voor Triage in de
Praktijk ontwikkeld ter ondersteuning van de opbouw van een telefonisch triagegesprek.
Deze Leidraad is op basis van de landelijk erkende HAAK-methodiek voor triage. Omdat
een zorgvuldige inschatting van de urgentie essentieel is leert de assistent de
kwetsbaarheden van de triage onderkennen.

C. Triagegesprek in praktijk
In de dagelijkse praktijk blijkt het niet eenvoudig om elk gesprek gestructureerd en prettig te
laten verlopen. In de hectiek van alle dag is het pittig om je steeds bewust te zijn van de
kwetsbaarheden van de triage, je vaardigheden gericht in te zetten en structuur aan te
brengen in je gesprekken. In deze training ligt het accent dan ook op oefenen van
triagevaardigheden naar aanleiding van praktijksituaties. Naast een trainer is bij deze
training ook een trainingsacteur aanwezig om de te oefenen situaties zo realistisch mogelijk te
laten zijn.
Deze training, met 12-14 deelnemers, is specifiek voor de assistenten.

Wanneer?
De bijeenkomsten B en C worden gekoppeld aangeboden op 1 dag (middag en
avondprogramma) op
9 oktober 2012

Retour au sommaire 2. Workshop Bekend maakt Bemind, omgaan met culturele verschillen (2 dagdelen)

Deze training is speciaal ontwikkeld voor doktersassistenten. We merken in ons werk als
trainer/coach dat assistentes een gesprek met bepaalde bellers snel definieren als ‘een lastig
gesprek’ of in het gesprek concluderen die moet ik wel laten komen, telefonisch kom ik er niet
uit. Het betreft dan vaak bellers met een andere achtergrond/cultuur dan zij zelf hebben. Het
land van herkomst van de bellers speelt een rol maar ook binnen Nederland en zelfs binnen één gemeente zijn cultuurverschillen merkbaar in de communicatie.

Het levert beperkende gedachtes op waardoor de assistente niet meer onbevangen het gesprek ingaat en zij niet vrij de haar vertrouwde gesprekstechnieken kan inzetten.

Het eerste deel van de workshop proberen we het multicultureel bewustzijn van de deelnemers te creëren of te vergroten. Dit doen we door in te gaan op ‘je eigen cultuur versus andere culturen’. Aan de hand daarvan gebruiken we het theoretisch kader van David Pinto (DSM- Drie Stappen Methode) alsmede zijn indeling van G – (grofmazige) en F – (fijnmazige) culturen.
Vervolgens gaan we oefenen met een trainingsacteur vanuit de theorie van Geweldloze communicatie. Dit is communicatie vanuit ‘mededogen’, vanuit het besef dat andermans gedrag of wijze van communiceren is bepaald door zijn achtergrond en cultuur. Doordat we ‘mild(er) van oordeel’ zijn kunnen we gemakkelijker op een open manier op zoek naar iemands behoefte. Als je in je eigen communicatie weet aan te sluiten bij die behoefte. Hiermee oefenen we aan de hand van een casus.

Deze training geeft inzicht in wat in onze communicatie met anderen cultureel bepaald is en wat niet. Met behulp van dit inzicht kunnen de deelnemers hun aannames en oordelen beter plaatsen waardoor ze hun gesprekken met bellers met een andere cultuur- of plaatsgebonden achtergrond effectiever kunnen maken.

Omdat we leven in een multiculturele samenleving zullen naast assistenten ook artsen profijt hebben van deze training voor wat betreft hun communicatie met patiënten van allochtone afkomst.Deze workshop is dan ook zeer geschikt voor artsen en assistenten samen, in een groep met 10 tot 14 deelnemers.

Wanneer?
26 september 2012
Tijdstip: 14.00 – 20.00 uur
Kosten € 190,- pp voor THOON leden, € 215,- voor niet-THOON leden

 

Retour au sommaire 3. ‘Leiding geven aan collega’s (5 dagdelen)

Huisartsenpraktijken, HOED-en en gezondheidscentra groeien in omvang. Wanneer het team groter wordt verandert de behoefte aan werkafspraken en overlegvormen. Het werk kan op enig moment vragen om meer coördinatie, aansturing of leiding. Degene die deze rol op zich neemt, een coördinerend assistent, een praktijkondersteuner, praktijkmanager of teamleider komt vragen tegen. “Waar liggen mijn verantwoordelijkheden?”, “Hoe ga ik nu met mijn collega’s en de huisartsen om?” “Wat zeg ik en hoe doe ik dat?” en “Hoe creëer ik afstand zonder afstandelijk te zijn?”

In de training ‘Leidinggeven aan collega’s’ brengen we een groep professionals vanuit de (huisartsen)zorg bij elkaar. Zij krijgen de kans om in een veilige omgeving ervaringen uit te wisselen en te werken aan hun individuele, professionele ontwikkeling. Een belangrijk doel is het vormen van een helder beeld over deze dubbelrol en het functioneren daarin (focus). Centraal staan coachend leidinggeven en effectief communiceren waardoor ze vanuit haar rol de samenwerking in het team en de onderlinge communicatie beter kan aansturen.

De deelnemers beschikken aan het einde van de training over een persoonlijk document (Teamleiders Top 10) dat hen gaat helpen in de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. We gebruiken praktisch toepasbare modellen die mensen inspireren het geleerde in praktijk te brengen. Verrassende werkvormen vergroten het plezier in het leren en oefenen. Het trainingsprogramma van 5 dagdelen is bestemd voor coördinerend assistenten,
praktijkondersteuners en praktijkmanagers van grotere praktijken en gezondheidscentra.

Deze training is bedoeld voor coördinerend assistenten, praktijkmanagers, teamleiders of praktijkondersteuners met een organisatie taak. We werken met een groep van 4 tot 14 deelnemers, met 1 of 2 trainers.

Wanneer?
De training start op 1 november 2012 met 2 aaneengesloten dagdelen van 14.00-20.00 uur. De overige bijeenkomsten worden in overleg gepland.

Retour au sommaire 4. Aanmeldingen

Wanneer u interesse heeft kunt u zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. U kunt ook overwegen als heel praktijkteam deel te nemen aan een training. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit dan bij u in de eigen praktijk georganiseerd worden. Voor aanvullende inhoudelijke informatie kunt u bellen of mailen met Bloom Praktijken.

Vragen?

Inhoudelijke vragen
Bloom Praktijken:
Rita Nieuwenhuis:    rita@bloomies.nl 06 – 20395727
Eugenie van Miltenburg:    eugenie@bloomies.nl 06 – 15002920
Logistieke vragen
Secretariaat van THOON:   secretariaat@bvthoon.nl

 

Retour au sommaire Startbijeenkomst POH netwerk ouderenzorg

21 maart heeft de startbijeenkomst van het POH netwerk ouderenzorg plaatsgevonden.

De bijeenkomst die georganiseerd is door ROSET in samenwerking met THOON en de FEA, werd bezocht door 45 praktijkondersteuners en praktijkmanagers. Voorafgaand aan  deze avond is gevraagd aan de POH ‘ers waar zij behoefte aan hebben m.b.t. het inrichten van een POH netwerk ouderenzorg. Daaruit kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan het delen van ervaringen en kennis.

In groepjes werd er enthousiast gediscussieerd over het inrichten van een netwerk aan de hand van vastgestelde onderwerpen. Aan de hand van de uitkomsten van deze avond wordt een analyse gemaakt van de ondersteuningsbehoefte en het opzetten van een POH netwerk. De komende maanden wordt een voorstel gedaan voor de opzet van een vervolgbijeenkomst. Heb je naar aanleiding van deze bijeenkomst vragen of wil je een actieve rol spelen bij het opzetten van een POH netwerk, laat het ons dan weten.

Transmuraal  avondsymposium
Osteoporosebehandeling  1e/2e lijn

De presentaties gegeven tijdens het transmuraal avondsymposium over osteoporosebehandeling in de 1e en 2e lijn van 15 maart, kunt u hier downloaden.

Dr. T. Boermans – Botdensitometrie en wervelfracturen workshop

Dr. T. Boermans – Osteoporose in de eerste lijn

Dr. J.H. Hegeman – Osteoporose in de tweede lijn

Dr. F. van Berkum – Postmenopauzale osteoporose en nieuwe inzichten voor therapie

Dr. F. van Berkum – Secundaire osteoporose

Dr. H. Franke – Vitamine D en calcium