Menu

Inzet praktijkmanager

  Huisartsenpraktijken veranderen in snel tempo. Er wordt op steeds grotere schaal in samenwerkingsverbanden gewerkt met een groeiende behoefte aan taakdifferentiatie. Dit leidt ertoe dat steeds meer en verschillende soorten functionarissen binnen een huisartspraktijk werkzaam zijn. Waar de huisarts in het verleden nauw samenwerkte met één doktersassistente is er tegenwoordig een hele organisatie betrokken bij de uitvoering van de huisartsenzorg.
  Hierdoor krijgt de huisarts steeds meer managementtaken. Ook is er een toenemende regeldruk vanuit de overheid en zorgverzekeraars door verandering van wet- en regelgeving. Er komt steeds meer zorg vanuit de tweede naar de eerste lijn.
  De huisarts wil zich richten op het leveren van goede zorg, terwijl de organisatie en de ontwikkelingen steeds meer andere zaken van de huisarts eisen.
  Het doel van juiste invulling van praktijkmanagement is de huisarts te ontzorgen en bij te dragen aan een goed georganiseerde huisartsenvoorziening. Een goede organisatie maakt dat substitutie en vooruitgang op het gebied van kwaliteit en samenwerking behouden blijven en mogelijkheden worden geboden om de zorg aan de patiënt verder te professionaliseren en uit te breiden. De huisarts kan weer met zijn vak bezig zijn.

  De zorgverzekeraars, waaronder Menzis, zien het belang van praktijkmanagement. Via de module praktijkmanagement kunt u per kwartaal een vergoeding bovenop uw inschrijftarief ontvangen. Dit geldt voor zowel samenwerkingsverbanden als ook voor de solistisch werkende huisarts. De zorgverzekeraar is van mening dat structureel financieren en borgen van praktijkmanagement in de eerste lijn noodzakelijk is om het kwaliteitsniveau van de huisartsenzorg op peil te houden en te verhogen.

  ‘Dé praktijkmanager’ bestaat niet. Er kan op veel verschillende manieren invulling worden gegeven aan de rol van de praktijkmanager. Er zijn verschillende soorten huisartsenpraktijken of samenwerkingsverbanden en achter iedere huisarts schuilt een ander type mens.
  Taken praktijkmanager

  Wij stellen het takenpakket van de praktijkmanager samen in overleg met de individuele huisarts(groep).
  Mogelijke taken van een praktijkmanager in de verschillende deelgebieden zijn:

  Organisatie:

  • Ontwikkelen van organisatiestructuur en externe samenwerkingsverbanden
  • Beleid ontwikkelen, implementeren en bewaken
  • Initiëren zorgvernieuwing ontwikkelen van nieuwe werkwijzen
  • Contractbeheer: preferente verzekeraar, ketenzorg
  • Vergaderingen: plannen, voorbereiden, notuleren en actiepunten bewaken
  • ICT
  • Rooster en planning van diverse medewerkers
  • Facilitaire zaken

  Kwaliteit:

  • Ontwikkelen, implementeren en bewaken kwaliteitsbeleid (Accreditatie)
  • Patiëntveiligheid
  • Klachtenregeling
  • Veilig Incident Melding (VIM procedure)
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • Deskundigheidsbevordering
  • Website en intranet
  • Informatieverstrekking: patiënten, in- en externe relaties.
  • Klachtenregeling
  • Jaarverslag

  Personeel

  • Hiërarchische bevoegdheden: operationeel, functioneel en leidinggeven
  • Instroom: werving, selectie, arbeidsvoorwaarden en contractbeheer
  • Doorstroom: scholingsbeleid, functioneringsgesprekken, planning assistentes en naleving van CAO en regel- en wetgeving
  • Ziekteverzuim en re-integratiebeleid
  • Coaching van medewerkers

  Financieel

  • Begroting opzetten
  • Declaratieproces
  • Algemene facturatie
  • Financiële overzichten
  • Overleg accountant

  THOON kan voorzien in de inzet van een praktijkmanager in de huisartspraktijk. Ook kunnen wij u ook helpen bij het aantrekken van een eigen praktijkmanager.

  De praktijkmanagers in dienst van THOON hebben een relevante HBO of academische opleiding.

  Het is tevens mogelijk een ervaren praktijkmanager in te huren voor een speciale taak of project.  Bijvoorbeeld het opzetten van een kwaliteitssysteem in het kader van de accreditering of het begeleiden van een (nieuwbouw) project.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator praktijkmanagement, Miranda Verleun: 06-14632581 of m.verleun@bvthoon.nl.