Menu

Praktijkbeheer

  Welke bijdrage (diensten/producten) kan THOON bieden teneinde een eventueel capaciteitsprobleem in de huisartsenzorg Twente/THOON werkgebied te voorkomen.

  Aanleiding

  Er ontstaat de komende jaren een toenemende behoefte aan huisartsenzorg. De verwachting is dat er de komende 3 tot 5 jaar een groot aantal huisartsen zal stoppen met de praktijkvoering. De verwachting is dat er de komende jaren een capaciteitsprobleem in Twente gaat ontstaan. 42% van de huisartsen in Twente is ouder dan 50 jaar en 8 % is ouder dan 60 jaar. ( gegevens januari 2011) Daarnaast is er in Twente een beperkt aantal reflectanten per vacature en de notitie capaciteitsorgaan laat zien dat Twente minder aantrekkelijk is voor huisartsen om zich te vestigen.

  Veranderingen binnen de huisartsenzorg:

  • Het aanbod van huisartsen zal door vergrijzing, minder startende huisartsen en de wens om parttime te werken,afnemen;
  • De vrouwelijke arts is sterk in opkomst. In 2000 was nog 26% van de huisartsen en medisch specialisten vrouw, in 2008 was dat al 33% en in 2025 zal dat zijn toegenomen tot 55%. Vrouwen werken vaker parttime dan mannen;
  • Steeds meer huisartsen werken in een praktijk met (verpleegkundige) praktijkondersteuner(s) en praktijkassistente(s);
  • Afgestudeerde huisartsen geven de voorkeur om te werken in groepspraktijk en deeltijd;
  • Toenemende ketenzorg rondom chronische aandoeningen met belangrijke rol huisarts.

  Landelijk(LHV) en regionaal(KCC)[1] is er aandacht voor dit vraagstuk. Alle onderzoeken die gedaan zijn inzake deze problematiek laten zien dat er grote behoefte bestaat bij de zittende huisarts aan ondersteuning in de praktijkvoering. Om te voorkomen dat de huisarts te vroeg zal stoppen met zijn praktijk en om te voorkomen dat de huisarts niet kan worden opgevolgd,dient er gewerkt te worden aan een optimaal vestigingsklimaat.

   

  Binnen THOON hebben we al geruime tijd het onderwerp praktijkbeheer op de agenda. Dit als uitvloeisel van een dreigend huisartsen tekort in de regio (overigens is er niet alleen sprake van een dreigend huisartsentekort maar is ook het aantal assistentes en POH’ers dat beschikbaar is/komt beperkt)

  THOON is hierbij niet op zoek naar een beleidsmatige of inventariserende rol, maar wil  een praktisch aanbod ontwikkelen voor deze groep huisartsen. THOON wil met dit aanbod huisartsen ondersteunen door het bieden van gepaste interventies; praktijkbeëindiging wordt hiermee zo lang mogelijk uitgesteld en de praktijk is na beëindiging voor een startende huisarts aantrekkelijk om over te nemen.

  Aanbod

  Het aanbod van THOON splitst zich toe op 3 onderdelen:

  1. Upgrading van de praktijk

  De echte oplossing ligt in het voorkomen van het vacant worden van een praktijk. Ruim voordat de huisarts zijn praktijk gaat beëindigen (gemiddeld 5 jaar)  zal met de vertrekkende huisarts[2] en de HAGRO besproken worden welk traject er nodig is om te komen tot een goede praktijkovername. Na de praktijkovername zal de startende huisarts waar nodig ondersteuning krijgen. Het starten van een praktijk vraagt veel tijd en kennis. Tijdelijk uitbesteden van taken in het kader van praktijkvoering- en organisatie kan nuttig zijn. De startende huisarts kan zich dan met name in het eerste jaar helemaal richten op de patiëntenzorg.

  2. Praktijkbeheer

  Als er niet in geslaagd wordt op tijd een opvolger te vinden voor een  praktijk moet er actie ondernomen worden om deze praktijk in stand te houden tot er wel een opvolger gevonden is, of gewerkt is aan een andere oplossing. Praktijkbeheer is dus een ultieme tijdelijke oplossing voor een probleem.

  3. Faciliteren in de bedrijfsvoering.
  Het leveren van alle diensten die nodig zijn om de huisartsenpraktijk optimaal te
  ondersteunen bij de praktijkvoering door inzet, bemiddeling, ondersteuning en begeleiding van hoogwaardig personeel en diensten.

  De periode voor praktijkbeëindiging (vanaf 60 jaar en ouder) en de opvolging van de praktijk moet zo soepel mogelijk verlopen voor alle betrokkenen door het bieden van gepaste begeleiding en ondersteuning van THOON.

  De kracht van THOON hierbij is:

  • Het hebben van kennis van de positie van de betrokken praktijk en betreffende huisarts wat betreft leeftijd, huisvesting, toekomstvisie alsook van de procedure en het proces van het vestigingsbeleid;
  • Het kunnen inbrengen van deskundigheid inzake praktijkbeheer, financiën, Hoed-begeleiding, automatisering, praktijkondersteuning, preventie, deskundigheids- en kwaliteitsbevordering;
  • Het kunnen plannen van het proces en de begeleiding van de uitvoering;
  • Kennis van de regio.

  Bij de begeleiding wordt enerzijds gebruik gemaakt van informatie verstrekt door reeds vertrokken huisartsen: wat waren de door hen ervaren knelpunten, waar hadden zij begeleiding en ondersteuning bij willen hebben.

  Anderzijds is het hier en nu erg belangrijk en wordt input verkregen uit het daadwerkelijk doen van de begeleiding van de betrokken huisartsenpraktijk.

  Aanpak

  • THOON gaat de huisartsen benaderen die 60 jaar en ouder zijn en doet een voorstel voor een vrijblijvend gesprek. Op basis van dit gesprek kan de koers worden bepaald.
  • Daarnaast ontwikkelt THOON een aanbod voor huisartsen die willen stoppen en THOON benaderen voor ondersteuning en advies. THOON kan ook zelf die huisartsen benaderen.
  • THOON ontwikkelt een modulair aanbod voor alle huisartsen in het THOON werkgebied die ondersteuning willen in de praktijkvoering.

  THOON gaat bovenstaand aanbod de komende tijd verder ontwikkelen. Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, neem dan contact op met THOON.

   


  [1] [1]KCC: Capaciteitscommissie. Een gezamenlijk initiatief van de Kring, Menzis, en THOON; gestart in april 2011. Vanuit de KCC is er een regionaal onderzoek gehouden. Inzichtelijk zal worden welke huisartsen zullen stoppen en op welke termijn.

  [2] In deze notitie wordt gesproken over de vertrekkende huisarts en de startende huisarts. Met de vertrekkende huisarts wordt de huisarts van 60 jaar en ouder bedoeld, met de startende huisarts, de huisarts die de praktijk overneemt en het eerste jaar werkzaam is in die praktijk.