Menu

Algemeen

De printvriendelijke versie kunt u hier downloaden.

 

 

Retour au sommaire ALGEMENE VOORWAARDEN

Ketenpartners THOON 2017

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking en alle schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten tussen (de ondernemingen van) THOON en de ketenpartners in het kader van een specifiek (keten)zorgprogramma.
Bij eventuele strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Retour au sommaire 1.    Definities

THOON
De overkoepelende organisatie waarvan de ondernemingen TED B.V., TACO B.V., TECAM B.V. en TEO B.V. deel uitmaken.

Ketenpartner
Partij die in het kader van de uitvoering van een specifiek (keten)zorgprogramma een onderdeel van de zorg en/of ondersteunende dienst levert en hiertoe met THOON een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst is aangegaan.

Zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar waarmee een onderneming van THOON een overeenkomst heeft gesloten in het kader van een bepaald (keten)zorgprogramma.

Overeenkomst
De schriftelijke overeenkomst tussen THOON en ketenpartner waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

(Contracts)partijen
Een onderneming van THOON en ketenpartner die een overeenkomst hebben gesloten in het kader van een specifiek (keten)zorgprogramma.

Keten Ondersteunend Systeem (KOS)
Een digitaal communicatieplatform voor patiënt, huisarts, praktijkondersteuner, specialist, diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, pedicure en alle andere zorgverleners die bij de ketenzorg betrokken zijn. Het ondersteunt de multidisciplinaire en integrale benadering van patiënten binnen een goed beveiligde digitale omgeving.

Website
Alle digitale informatie met betrekking tot de activiteiten van THOON, te vinden via www.thoon.org. Relevante informatie is voor de ketenpartner beschikbaar op de voor hem toegankelijke gedeelten van de website.

Standaard/richtlijn
De voor een specifiek (keten)zorgprogramma geldende (medische) standaard/richtlijn.

Retour au sommaire 2.        Toelatingsvoorwaarden  

Ketenpartner voldoet bij aanvang en gedurende de gehele contractstermijn aan de hierna geformuleerde toelatingsvoorwaarden:

 • Ketenpartner (en/of elke medewerker betrokken bij de uitvoering van de ketenzorg) is in het bezit van een relevant en erkend diploma en is ingeschreven in het voor ketenpartner vereiste kwaliteitsregister.
 • Ketenpartner heeft een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • Ketenpartner is aangesloten bij een voor de beroepsgroep erkende klachtenregeling.
 • Ketenpartner beschikt over een internetverbinding, een functionerend e-mailadres (dat bij THOON bekend is) en een digitale patiëntenregistratie.
 • Ketenpartner gedraagt zich binnen de samenwerking in de keten te allen tijde als een goed ketenpartner.Ketenpartner is ervoor verantwoordelijk dat diens (praktijk)personeel en eventuele waarnemers en ingeschakelde derden voldoen aan genoemde toelatingsvoorwaarden voor zover deze voor hen relevant zijn.

Retour au sommaire 3.        Algemene verplichtingen THOON 

 • THOON organiseert en coördineert de ketenzorg als omschreven in de ketenzorgorvereenkomsten met de betreffende zorgverzekeraar(s).
 • THOON handelt in de geest van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en aanverwante alsook opvolgende regelgeving.
 • THOON stelt een actueel overzicht van alle ketenpartners beschikbaar op de website van THOON (thoon.org).
 • THOON beschikt over een uniforme klachtenregeling voor patiënten.
 • THOON organiseert nascholing ten behoeve van ketenpartners op het gebied van ketenzorg.
 • THOON meldt ketenpartner elke voor ketenpartner relevante wijziging in de afspraken met de zorgverzekeraars die THOON maakt over de organisatie en coördinatie van de ketenzorg.
 • THOON neemt bij het registreren, bewaren en bewerken van gegevens de privacy wetgeving in acht.
 • THOON bewaart gegevens die herleidbaar zijn tot de persoon van de patiënt of ketenpartner niet langer dan noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 • THOON verplicht eenieder die voor of namens hem kennis neemt van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst tot geheimhouding, behoudens een wettelijke plicht tot het verstrekken van gegevens.
 • THOON ziet er op toe dat bovengenoemde afspraken ook gelden voor door THOON ingeschakelde derden.

Retour au sommaire 4.        Zorgverlening

 • Ketenpartner levert voor de duur van de overeenkomst de ketenzorg aan zijn patiënten, die daarvoor in aanmerking komen en hiervoor zijn verzekerd.
 • Ketenpartner verleent de zorg conform de hiervoor geldende zorgprogramma’s, standaarden, richtlijnen en protocollen.
 • Ketenpartner bouwt voort op de individuele zorgplannen zoals deze tussen de patiënt en de huisarts zijn afgesproken.
 • Ketenpartner levert de zorg conform de gemaakte (terug)verwijsafspraken.
 • Indien een patiënt niet verschijnt voor een geplande afspraak, spant ketenpartner zich in om alsnog de zorg conform het afgesproken programma te leveren.
 • Ketenpartner laat zich bij het verlenen en voorschrijven van zorg mede leiden door overwegingen van doelmatigheid, waaronder in elk geval begrepen een afweging van kwaliteit van de zorg, de belangen van de verzekerde en de kosten van de zorg. Ketenpartner verleent geen zorg en schrijft geen zorg voor die leidt tot onnodige kosten.

Retour au sommaire 5.        Professionele verantwoordelijkheid

Ketenpartner neemt de zorg van een goed hulpverlener in acht, handelt conform de laatste richtlijnen binnen de beroepsgroep en beschikt over de vereiste kennis en kunde.

Retour au sommaire 6.        Bereikbaarheid en continuïteit van zorg

 • Ketenpartner draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van zijn praktijk en zorgt er voor dat de continuïteit van de zorgverlening te allen tijde is gewaarborgd. Ketenpartner draagt hierbij zorg voor een deugdelijke waarneemregeling en deugdelijke overdracht bij afwezigheid (van medewerkers).
 • Ketenpartner meldt de volgende feiten en omstandigheden per omgaande schriftelijk aan THOON:
  • doorhaling of schorsing van de inschrijving in een van onder artikel 2 genoemde kwaliteitsregisters (indien van toepassing).
  • discontinuering van de beroepsuitoefening van ketenpartner die langer duurt dan een periode van één maand. Ketenpartner geeft hierbij de naam door van diens waarnemer/plaatsvervanger.
  • het door de patiënt niet verlenen van toestemming zoals beschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
  • de situatie dat een patiënt zich structureel aan de zorg van ketenpartner onttrekt.
  • weigering of voortijdige beëindiging van de zorgverlening aan een patiënt.
  • beëindiging van het gebruik van het KOS door ketenpartner of diens medewerker(s), bijvoorbeeld ingeval van uitdiensttreding.
  • alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze relevant kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
  • alle overige omstandigheden die de continuïteit van de zorg in gevaar kunnen brengen.

Retour au sommaire 7.        Informatievoorziening patiënt

 • THOON maakt gebruik van een Keten Ondersteunend Systeem (KOS) waarin informatie over patiënten wordt gedeeld. De aard van de verwerking van de gegevens, wie deze informatie mag zien en welke rechten de patiënt heeft, worden toegelicht in een patiënten brief die gepubliceerd is op de website van THOON (thoon.org).
 • Daarnaast maken partijen nadere afspraken over de informatie die aan de patiënt in zorg bij THOON wordt verstrekt en op welke wijze die informatie wordt verstrekt.
 • Ketenpartner is te allen tijde helder naar de patiënt over welke van zijn diensten binnen het zorgprogramma van THOON vallen (en aldus kosteloos worden verleend aan patiënt) en welke eventuele diensten van ketenpartner daarbuiten vallen en aanvullen door patiënt (of diens zorgverzekeraar) moeten worden betaald.

Retour au sommaire 8.        Registratie en uitwisseling van gegevens

 • Ketenpartner draagt zorg voor een adequate patiëntenregistratie. Registratie vindt plaats in het KOS dat door THOON aan haar ketenpartners beschikbaar wordt gesteld.
 • Genoemd KOS wordt uitsluitend ten behoeve van de zorg- of dienstverlening door THOON aan ketenpartner beschikbaar gesteld. Het gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar en slecht geldig voor zolang THOON ter zake over een gebruiksrecht beschikt.
 • In verband met de geheimhoudingsplicht en in het verlengde daarvan het moeten intrekken van de afgegeven inlogcode voor het KOS na uitdiensttreding van een medewerker, vervanger of samenwerkingsrelatie of anderszins niet langer rechtmatig gebruikmaken van een inlogcode, is de ketenpartner verplicht na die wijziging THOON direct te informeren over de gegevens van die in te trekken inlogcode(s).
 • Indien THOON het wenselijk acht om bij de uitvoering van de ketenzorg te gaan werken met een ander ondersteunend systeem, wordt hier door ketenpartner gehoor aan gegeven. Ketenpartner registreert vanaf dat moment alle relevante informatie in dat systeem.
 • Ketenpartner registreert, bewaart en bewerkt de patiëntgegevens conform de geldende regelgeving, zoals de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • THOON handelt bij het bewaren, bewerken en beveiligen van de patiëntgegevens die in het KOS worden opgeslagen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) alsmede de NEN-normen 7510/7511. THOON geldt ten aanzien van het KOS als verantwoordelijke in de zin van de WBP.
 • Uitwisseling van patiëntgegevens met derden vindt plaats voor zover dit in het kader van de ketenzorg noodzakelijk is en eveneens met inachtneming van de privacy wetgeving.
 • In geval van een vermoeden van een datalek in het kader van de ketenzorg dient u dit vermoeden, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, te melden bij THOON.
 • Gegevens die niet herleidbaar zijn tot personen of individuele ketenpartners kunnen door THOON worden gebruikt of verstrekt ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek.

Retour au sommaire 9.        Toestemming raadpleging medische gegevens ketenpartners

Huisarts draagt zorg voor een expliciete toestemming van de patiënt (en registratie daarvan in het onder punt 8 aangegeven systeem) voor raadpleging van de medische gegevens door andere ketenpartners in het kader van de behandeling.

Indien een patiënt geen toestemming (meer) verleent, maakt huisarts hiervan direct melding bij THOON. Alsdan kan patiënt niet (meer) worden geïncludeerd in het betreffende ketenzorgprogramma.

Retour au sommaire 10.      Nascholing

 • Ketenpartner is bereid om door THOON aangeboden nascholing te volgen en te laten volgen door zijn praktijkpersoneel indien dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk dan wel gewenst is. Dit betreft zowel medisch-inhoudelijke nascholing alsook andere nascholing zoals bijvoorbeeld het volgen van training voor het gebruik van het KOS. Ketenpartner en THOON maken nadere afspraken over welke partij in redelijkheid de kosten van de nascholing voor zijn rekening neemt.
 • Ketenpartner is voorts bereid om op verzoek van THOON inhoudelijke onderdelen te verzorgen van door THOON georganiseerde nascholingsbijeenkomsten voor andere ketenpartners. Voor deze activiteiten worden aan ketenpartner geen financiële vergoedingen verstrekt, tenzij met THOON anders wordt overeengekomen.

Retour au sommaire 11.      Aanleveren gegevens

 • THOON verzamelt en analyseert gegevens om inzicht te krijgen in de kwaliteit en de resultaten van de geleverde zorg. Ketenpartner neemt desgevraagd deel aan de periodieke metingen van indicatoren en benchmark zoals deze door of in opdracht van THOON worden uitgevoerd. THOON zal de wijze waarop de metingen en benchmark worden uitgevoerd tijdig op de website publiceren. Ketenpartner verleent in verband daarmee zijn volledige medewerking op de door THOON aangegeven wijze aan de gegevensverzameling die hiertoe plaatsvindt.
 • THOON rapporteert periodiek over de kwaliteit en de resultaten van de geleverde zorg aan ketenpartner. Desgevraagd woont ketenpartner de bijeenkomsten bij die THOON hiertoe belegt.

Retour au sommaire 12.      Kwaliteitsverbetering, visitaties en controles

 • Indien THOON van mening is dat de kwaliteit van zorg en de registratie van gegevens die daarmee samenhangen onvoldoende is gewaarborgd, dan kan zij aanvullende voorwaarden stellen aan de zorgverlening door ketenpartner. Ketenpartner is verplicht zich te conformeren aan deze voorwaarden, tenzij dit in strijd zou zijn met op hem rustende verantwoordelijkheden, voortvloeiende uit de voor hem geldende professionele standaard.
 • Ketenpartner verleent volledige medewerking aan THOON om visitaties en controles in de praktijk van ketenpartner uit te voeren ten behoeve van de neergelegde verplichtingen in de gesloten overeenkomst. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
  • een voorgenomen visitatie of controle wordt tijdig door THOON gemeld aan ketenpartner.
  • ketenpartner zal de bevoegde medewerkers van THOON ter uitvoering van de visitatie en/of controle toelaten tot diens praktijk.
  • ketenpartner zal de bevoegde medewerkers van THOON behulpzaam zijn als redelijkerwijs mag worden verwacht, en verleent desgevraagd actieve medewerking aan het daadwerkelijk toegankelijk stellen van de praktijk- en patiëntenregistratie.
  • indien THOON bij het uitvoeren van een visitatie en/of controle informatie opvraagt bij ketenpartner zal deze zich inspannen en wel zodanig als van een goede partner redelijkerwijs verwacht mag worden, om de informatie binnen vier weken aan te leveren aan THOON.

Retour au sommaire 13.      Administratieve controles

Ketenpartner werkt mee aan administratieve controles die door de zorgverzekeraar bij THOON en haar ketenpartners worden uitgevoerd ten aanzien van ingediende declaraties en de geleverde zorg.

Retour au sommaire 14.      Vergoeding en betaling

 • Ketenpartner ontvangt voor de zorgverlening op basis van de gesloten overeenkomst een vergoeding onder de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst.
 • De hoogte van de vergoeding kan door THOON worden bijgesteld indien de vergoeding die zij van de zorgverzekeraar(s) ontvangt, wijzigt. In een dergelijk geval brengt THOON ketenpartner ten minste een maand voorafgaand aan de aanpassing van de vergoeding schriftelijk op de hoogte.
 • Betaling door THOON aan ketenpartner vindt plaats binnen 30 dagen na afloop van ieder kwartaal over de verleende zorg c.q. diensten van het voorafgaande kwartaal, mits de geleverde zorg c.q. dienst op een juiste wijze is geregistreerd in het KOS van THOON.
 • THOON heeft het recht de betaling op te schorten indien THOON kan aantonen dat een of meer zorgverzekeraars hun betalingsverplichtingen in de richting van THOON niet nakomen terwijl dit niet aan THOON is toe te rekenen.
 • Zorg verleend buiten de kaders van de gesloten overeenkomst komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Ketenpartner dient voor de geleverde zorg op grond van deze overeenkomst of gelijkwaardig aan die zorg geen declaraties in bij de zorgverzekeraars. In geval van dubbele declaraties is THOON gerechtigd met ketenpartner tot verrekening over te gaan.
 • Indien op enig moment blijkt dat ketenpartner een vergoeding van THOON heeft ontvangen, waarop deze ingevolge de overeenkomst geen recht heeft, is THOON gerechtigd dit bedrag, na overleg met ketenpartner, te verrekenen met door THOON aan ketenpartner verschuldigde bedragen.
 • Ketenpartner vrijwaart THOON voor alle aanspraken van derden uit hoofde van ten onrechte ingediende declaraties.
 • Partijen maken nadere afspraken over de wijze waarop wordt omgegaan met de behandeling van patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee THOON geen overeenkomst heeft gesloten en de wijze waarop in die gevallen wordt gedeclareerd en/of met het risico van niet-betaling wordt omgegaan.
 • Voor zover ketenpartner overeenkomstig de overeengekomen standaarden en richtlijnen deelprestaties levert die buiten het wettelijk verplicht verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet vallen, maken partijen nadere afspraken over:
  • de hoogte van de kosten die met deze zorgonderdelen gemoeid gaan.
  • de wijze waarop deze kosten ten laste worden gebracht van de aanvullende verzekering van de patiënt, dan wel bij de patiënt in rekening worden gebracht als deze geen aanvullende verzekering heeft of het zorgprogramma uitgebreider is dan de dekking van die aanvullende verzekering.

Retour au sommaire 15.     Garanties en vrijwaring

 • Indien ketenpartner bij de uitvoering van de overeenkomst werknemers en/of andere personen inschakelt, zal zorgverlener alle ter zake relevante verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, ook aan die personen opleggen. Ketenpartner garandeert dat diens werknemers en deze personen die verplichtingen nakomen.
 • Ketenpartner vrijwaart THOON voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden die ketenpartners kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van THOON.
 • THOON vrijwaart ketenpartner voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden die THOON kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ketenpartner.
 • De aansprakelijkheid van partijen jegens elkaar is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.

Retour au sommaire 16.      Geschillenregeling

 • Op de afgesloten overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, zullen partijen in eerste instantie proberen in onderling overleg op te lossen. Indien (één van beide) partijen van oordeel zijn (is) dat (verder) overleg geen zin heeft, dan zijn (is) zij bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Almelo.

Retour au sommaire 17.      Looptijd en tussentijdse beëindiging contract

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de afgesloten overeenkomst.
 • De overeenkomst eindigt zodra de overeenkomst met de zorgverzekeraar(s) eindigt en/of doordat de financiering door de zorgverzekeraar(s) anderszins, bijvoorbeeld door een wettelijke maatregel, eindigt. Eindigt slecht één of meer overeenkomsten met de overige zorgverzekeraars, dan eindigt deze overeenkomst alleen voor de zorgverlening aan de patiënten, die zijn verzekerd bij die verzekeraar(s).
 • De overeenkomst eindigt indien partijen daartoe gezamenlijk besluiten.
 • Beide partijen kunnen de overeenkomst bij aangetekende brief opzeggen tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.
 • De overeenkomst kan voorts tussentijds en met onmiddellijke ingang schriftelijk, bij aangetekende brief worden opgezegd, indien:
   • één van de partijen failliet wordt verklaard of in surséance van betaling komt te verkeren of daartoe een verzoek is ingediend;
   • ketenpartner onder curatele wordt gesteld, indien bewind over het vermogen van ketenpartner wordt ingesteld, of indien op ketenpartner de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt of daartoe een aanvraag is ingediend (ingeval van een natuurlijk persoon);
   • één van de partijen niet voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst, nadat deze door de andere partij in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en partij in kwestie desondanks niet (tijdig of volledig) aan de betreffende verplichting(en) voldoet;
   • ketenpartner overlijdt en/of langdurig geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en de continuïteit van de zorgverlening op grond van de overeenkomst naar het oordeel van THOON onvoldoende wordt gewaarborgd (ingeval van een natuurlijk persoon);
   • ketenpartner zijn praktijkvoering staakt;
   • één van de partijen om andere dan bovengenoemde redenen ophoudt te bestaan;
   • zich een zodanige omstandigheid voordoet dat voortzetting van de overeenkomst door de opzeggende partij in redelijkheid niet kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien toezichthoudende instanties binnen het kader van hun bevoegdheden formele aanwijzingen geven die leiden tot wijzigingen van het bepaalde in de overeenkomst of tot ontbinding daarvan.

  Indien zich een omstandigheid voordoet waardoor een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van een partij kan worden gevergd, zullen partijen met elkaar in overleg treden, teneinde de overeenkomst aan deze nieuwe situatie aan te passen. Slagen partijen er niet in om binnen één maand tot overeenstemming te komen, dan staat het beide partijen vrij de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

  Partijen zullen in geval van een beëindiging van deze overeenkomst over en weer al datgene doen en nalaten wat in het belang is van een zakelijke afwikkeling van hun relatie, de zorgverlening aan patiënten en al hetgeen dat van belang is voor het nakomen van de verplichtingen van THOON jegens derden. Ketenpartner zal meewerken aan ieder redelijk verzoek van THOON in dat kader. De verplichtingen van partijen op grond van deze overeenkomst gelden, zo nodig, ook na beëindiging van de overeenkomst.

Retour au sommaire 18.      Overleg

THOON en ketenpartner kunnen ten behoeve van de uitvoering van de ketenzorg één of meer deelnemende ketenpartners en/of THOON verzoeken bij elkaar te komen voor overleg. Partijen verlenen hieraan hun medewerking.

Retour au sommaire 19.      Bijlagen

 • De bijlagen bij de overeenkomsten vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. THOON kan besluiten bepaalde bijlagen op de website van THOON te publiceren (www.thoon.org) en hiernaar in de overeenkomst te verwijzen.
 • Bij eventuele strijdigheden tussen de inhoud van de bijlagen en de overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Retour au sommaire 20.      Algemene voorwaarden ketenpartner

Op de overeenkomst zijn eventuele algemene voorwaarden van ketenpartner niet van toepassing, tenzij partijen anders overeenkomen.

Retour au sommaire 21.      Informatie en vertrouwelijkheid

THOON en ketenpartner informeren elkaar over alle voor de andere partij relevante ontwikkelingen. Partijen gaan discreet om met informatie waarvan de vertrouwelijkheid verondersteld mag worden.

Retour au sommaire 22.      Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen waarin deze overeenkomst niet voorziet, en die om een aanpassing vragen op onderdelen, treden partijen met elkaar in overleg om tot een wijziging van de overeenkomst te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Retour au sommaire 23.     Overdracht

De rechten en verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen aan derden worden overgedragen.