Menu

Nieuws

Retour au sommaire Optometrist als oplossing voor lange wachtlijsten oogzorg in Twente

bron: Tubantia, 15 november 2017

Foto ter illustratie © Dreamstime

ENSCHEDE – Zorgverzekeraar Menzis en huisartsenonderneming Thoon zijn samen met Twentse optometristen een actieplan gestart om de wachtlijsten voor oogzorg in de regio terug te dringen. De bedoeling is om patiënten met oogklachten eerst door te verwijzen naar de optometrist, in plaats van naar een specialist in het ziekenhuis.

Door de optometrist, gespecialiseerd in het opsporen van oogafwijkingen, te laten bepalen of verder onderzoek of behandeling door de oogarts nodig is, worden volgens de initiatiefnemers patiënten sneller geholpen en zijn er minder doorverwijzingen nodig naar specialisten in het ziekenhuis.

Tekort

Reden voor de nieuwe aanpak is de forse stijging van het aantal patiënten met oogaandoeningen. De verwachting is dat de vraag tot 2020 verdrievoudigd. Verder is er een tekort aan oogartsen in de regio Twente.

,,Daardoor zijn lange wachtlijsten ontstaan voor oogheelkundige zorg in het ziekenhuis”,  vertelt Eric Veldboer, regiomanager zorg bij Menzis. ,,Dit probleem kunnen we helaas niet op korte termijn oplossen. We kunnen mensen nog wel doorverwijzen naar een ander ziekenhuis, maar dat lost het probleem niet op. We willen het graag bij de bron aanpakken.”

De nieuwe aanpak is afgelopen augustus van start gegaan.

Retour au sommaire Start pilot THOON “ondersteunen zelfzorg” 

bron: Nieuwsbrief Menzis, april 2016

“Geachte relatie,

De lente staat op springen, merkbaar aan de veranderende natuur, tekenen van nieuw leven en kleurrijker dan de winter die we nu achter ons laten. Jammer dat de temperatuur wat achterblijft, maar de nieuwe energie is ook te vinden bij de professionals werkzaam in de regio Oost. Er zijn vele mooie ontwikkelingen gaande, sommigen dermate vergevorderd dat we u daarin graag meenemen.

Zoals het zorgnetwerk Zenderen, waarbij onlangs de samenwerkingsovereenkomst is getekend. … We zijn er trots op dat het projectvoorstel van Zorggroep Thoon, om een pilot te starten rond het ondersteunen van zelfzorg in de praktijk als eerste is gehonoreerd in het landelijke Zelfzorg Ondersteund (ZO!)traject. …”

Retour au sommaire THOON zoekt hbo-verpleegkundigen

bron: Zorgenz, 3 februari 2016

hbo

Huisartsen in Twente (THOON) en de Achterhoek kunnen een hbo-verpleegkundige aantrekken die hen gaat ondersteunen bij het verlenen van zorg aan kwetsbare ouderen. Voor de inzet van deze verpleegkundige heeft Menzis twee miljoen euro gereserveerd. Voorwaarde is wel dat de verpleegkundige het vereiste niveau 5 heeft. Er lijkt echter op dit moment een tekort aan deze verpleegkundigen.

“Het kan lastig worden als alle huisartsenpraktijken die de zorg voor kwetsbare ouderen willen opzetten,
moeten beschikken over een dergelijke verpleegkundige. Het is onze inschatting dat er momenteel
waarschijnlijk sprake is van een tekort aan hbo-verpleegkundigen. We zetten daarom in op een
tweesporenbeleid: het beschikbaar krijgen van voldoende capaciteit conform de opleidingseisen die
Menzis stelt en voor de time-being met het huidige aanbod uit de voeten zien te komen”, verklaart
Cees van Dijk, directeur van de huisartsenorganistie THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland).

Eerst een voorbereidingsmodule
Van Dijk vervolgt: “We hebben inmiddels als THOON zeven verpleegkundigen ouderenzorg aangetrokken
om huisartsen te ondersteunen bij zowel het opzetten als het uitvoeren van integrale ouderenzorg. De huisartsenpraktijken die ouderenzorg willen gaan uitvoeren, kunnen via THOON eerst een
voorbereidingsmodule van een jaar doorlopen om hun praktijk in te richten op het verlenen van integrale ouderenzorg. De deelnemende praktijken krijgen hierbij begeleiding van een ervaren
verpleegkundige ouderenzorg van THOON.”

Praktijkondersteuners ouderenzorg bijscholen?
Een opleiding op hbo-niveau is een vereiste. “We willen absoluut niet tornen aan deze eis,
maar we moeten er met verstand mee omgaan”, vindt Van Dijk. Veel huisartsen hebben al een
praktijkondersteuner ouderenzorg in dienst. Dat zijn meestal verpleegkundigen op mbo-niveau.
“We willen het kind niet met het badwater weggooien. In overleg met Menzis,
de zorggroepen en Hogeschool Saxion willen we deze maand regionaal bekijken hoe zij in de
praktijk functioneren. Is het nodig om hun competenties aan te vullen?
Hoe kunnen we dat het beste doen?
We zullen dan duidelijke afspraken moeten maken over een eventuele overgangsperiode.”
Hiernaast zal worden gekeken hoe vraag en aanbod in de regio beter op elkaar kunnen
worden afgestemd. Ook thuiszorgorganisaties zijn hierbij betrokken.

 

Retour au sommaire Twee miljoen voor zorg kwetsbare ouderen in Twente en de Achterhoek

bron: TC Tubantia, 19 januari 2016

image-5330028

ENSCHEDE – Hoog opgeleide verpleegkundigen gaan huisartsen in Twente en de Achterhoek ondersteunen bij de zorg voor kwetsbare ouderen die nog zelfstandig thuis wonen.

De zorgverzekeraars, waaronder Menzis, stellen daarvoor ruim twee miljoen euro beschikbaar. Maar er is een probleem: Er is een groot tekort aan deze hbo-verpleegkundigen.

Hbo-niveau
Zorgverzekeraars bieden vanaf deze maand alle huisartsen in Twente en de Achterhoek de mogelijkheid om een verpleegkundige in dienst te nemen die zich bezig houdt met de kwetsbare 75-plussers. Huisartsen ontvangen daarvoor een vergoeding, mits de verpleegkundige het vereiste hbo-niveau heeft.

Complex
“De zorg voor ouderen is complex”, zegt Eric Veldboer, regiopmanager zorginkoop eerste lijn regio Oost van Menzis, de grootste zorgverzekeraar in deze regio. “Een opleiding op hbo-niveau is een vereiste.” Menzis stelt ook geld beschikbaar aan huisartsenorganisaties in de regio voor het in dienst nemen van gespecialiseerde verpleegkundigen. Bedoeling is dat deze verpleegkundigen worden uitgeleend aan de huisartsen die zelf geen verpleegkundigen in vaste dienst willen of kunnen nemen.

Opleiding
Een deel van de 350 huisartsen in Twente heeft al een praktijkondersteuner voor de ouderenzorg in dienst. Deze praktijkondersteuners hebben doorgaans een opleiding op mbo-niveau vier of lager. Omdat hbo-verpleegkundigen schaars zijn, wordt nu in overleg met Saxion besproken welke opleiding nodig is om deze praktijkondersteuners bij te scholen.

Organisatie
Huisartsenorganisatie THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland) is al bezig met het aantrekken van verpleegkundigen. “Ze zijn inderdaad schaars”, aldus woordvoerder Monique Troost. “Hoe groot het tekort precies is, gaan we nu onderzoeken.” Ze benadrukt dat extra aandacht voor kwetsbare ouderen nodig is nu ouderen van de overheid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen en niet meer terecht kunnen in een verzorgingshuis. “Het levert vaak problemen op. Je ziet dat ouderen vereenzamen of dat hun huis versmeert.”

Dementerenden
“Het is de bedoeling dat alle 75-plussers in de huisartsenpraktijken gescreend en zonodig gevolgd en begeleid worden door de gespecialiseerde verpleegkundigen, zegt Eric Veldboer van Menzis. “Het aantal kwetsbare ouderen met lichamelijke klachten en dementerende ouderen neemt toe. Huisartsen, wijkteams en mantelzorgers zijn overbelast. Het is zaak dat huisartsen nauw gaan samenwerken met wijkteams, de ouderenconsulenten van de gemeente, de specialist ouderengeneeskunde. Verder gaan we op regionaal niveau een mobiel geriatrisch expertiseteam opzetten met specialisten, zoals bijvoorbeeld de dementieconsulent of stomaverpleegkundige. Wij willen dat de thuiszorgorganisaties gaan samenwerken in dit regionale team.”

Menzis stelt vooralsnog voor drie jaar geld beschikbaar voor de aanpak van de ouderenzorg.

 

Retour au sommaire Kaderhuisarts COPD Jan Rauws wil mensen in beweging brengen

bron: TC Tubantia 14 januari 2015

mensen in beweging

 

Praktijkondersteuner maakt zorg goedkoper
bron: TC Tubantia 7 januari 2015

serrarens