Bestuur en adviesorganen

Bestuur

Het bestuur van THOON coöperatieve vereniging vormt tevens de aandeelhoudersvergadering van THOON BV.

Bestuur en aandeelhoudersvergadering worden gevormd door:

 • mevrouw A.K.G. Richters, bestuursvoorzitter (huisarts te Enschede)
 • de heer E.M. Kluitman, vice-voorzitter, secretaris (huisarts te Denekamp)
 • de heer E. van der Lek, penningmeester (huisarts te Losser)
 • mevrouw M. Hamstra, lid (huisarts te Hengelo), tevens Kring bestuurslid
 • mevrouw M. Nijhof, lid (huisarts te Enschede), tevens Kring bestuurslid
 • mevrouw K. Arnold, lid (huisarts te Hengelo)

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • de heer P. Verploegen (voorzitter)
 • mevrouw E. Koster
 • mevrouw M.H. Dijkstra-Eggink
 • de heer J.W.M. Melief

Raad van afgevaardigden

THOON kent een Raad van Afgevaardigden (RvA). Iedere hagro heeft het recht één vertegenwoordiger te leveren voor de RvA. Voorwaarde is dat deze vertegenwoordiger lid is van THOON. De vertegenwoordiger brengt ter vergadering zoveel stemmen in als er THOON leden zijn in zijn of haar hagro.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit vijf medewerkers van THOON.

Cliëntenraad

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van 2018 is THOON verplicht een cliëntenraad in te stellen. Er is sprake van een gedeelde cliëntenraad met Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT). De raad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van THOON, de gemeenschappelijke belangen van de betrokken en toekomstige cliënten. Meer informatie over cliëntenraad bij instellingen vindt u hier.

Leden van de raad kiezen uit hun midden een voorzitter, eventueel een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad wordt ondersteund door een (onafhankelijk) ambtelijk secretaris. Indien nodig wordt beroep gedaan op expertise van buiten.

Minimaal twee keer per jaar vindt overleg met de directies plaats. Daarnaast komt de raad ongeveer acht keer per jaar bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken en de overleggen met de directies voor te bereiden. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Meestal is een contactpersoon namens THOON/SHT bij de vergaderingen aanwezig.

Huidige leden van de cliëntenraad zijn:

 • H. Pol, voorzitter (a.i.)
 • R. van de Walle
 • T. Kappert

Missie en visie cliëntenraad
Contact