Menu

CVRM

=========================================================================

Retour au sommaire 1.    Wat is Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)?

Cardio Vasculair Risico Management is de naam die we gebruiken voor de aanpak (management) van risicofactoren (risico) voor hart-(cardio) en vaatziekten (vasculair). U werkt eraan om de kans op een hart- of vaatziekte zo klein mogelijk te maken, of om de hart- of vaatziekte die u al heeft iet erger te laten worden. U hebt zorgverleners die u daarbij helpen door u te behandelen en door u te helpen bij het veranderen van uw leefstijl.

Dit samen noemen we cardio vasculair risicomanagement.

Wanneer hebt u een grote kans op hart- en vaatziekten?

 • Als u al hartklachten of vaatklachten hebt of hebt gehad, bv. een hartinfartct, hartkramp (angina pectoris), een beroerte of etalagebenen (cladicatio intermittens).
 • Als bij u bepaalde risicofactoren zijn gevonden, bv. een hoge bloeddruk, een slechte nierfunctie of een hoog cholesterolgehalte. Maar ook als u rookt, te zwaar bent, te weinig beweegt of diabetes (suikerziekte) heeft, zijn dat risicofactoren.

 

Retour au sommaire 2.    Wat is een zorgprogramma en een zorggroep?

In Nederland zijn meer dan honderd zorggroepen actief. Ook het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening. Uw huisarts maakt deel uit van Zorggroep TECAM. Dit is een samenwerking van huisartsen en andere gespecialiseerde zorgverleners. In nauw overleg willen we samen lokaal/regionaal zorg leveren. Uw ziekte/risico vraagt namelijk om langdurig advies en zorg van verschillende deskundigen. De betrokken zorgverleners maken afspraken over de te leveren kwaliteit van de zorg. Vanzelfsprekend blijven we ons ontwikkelen.
We zijn op de hoogte van de laatste medische ontwikkelingen.
Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten.
Het is bewezen dat deelname aan dit zorgprogramma de kwaliteit van zorg verhoogt. Onder meer door controles van uw bloed. Ook delen wij die resultaten van de behandeling die nodig zijn voor een goede afstemming van de zorg aan u. Het leren omgaan met uw ziekte staat centraal in het zorgprogramma.

 

Retour au sommaire 3.    Uit wie bestaat het behandelteam in uw zorggroep?

Afhankelijk van het zorgprogramma wat bij uw ziekte hoort zijn er afspraken gemaakt met verschillende zorgverleners.

 • Uzelf, als patiënt.
 • De huisarts, als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt. Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht ook onder behandeling bent.
  Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en dat alle geleverde zorg voor u begrijpelijk is.
 • De doktersassistente, uw eerste contact voor als u uw huisarts nodig heeft.
 • De praktijkondersteuner, werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan.
 • De diëtist, kan u begeleiden bij de problemen die uw voeding u kunnen opleveren.
 • De specialist (internist, cardioloog of neuroloog). Kan eventueel ingeschakeld worden als zich complicaties bij u zouden voordoen.

Op onze website onder “partners / CVRM” vindt u het overzicht van alle zorgverleners die deelnemen aan het zorgprogramma. Regelmatig hebben deze zorgverleners onderling overleg om de zorg goed af te stemmen. Op die manier blijven alle betrokkenen op de hoogte van uw behandeling.

 

Retour au sommaire 4.    Welke concrete zorg gaat onze zorggroep u bieden?

In nauw overleg met u stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele
zorgplan’.

U mag in onze zorggroep in ieder geval rekenen op:

 • Controle door de huisarts, praktijkondersteuner en/of gespecialiseerde verpleegkundige. Ook bij uw algemeen welbevinden en klachten wordt stilgestaan.
 • Minimaal 1 keer per jaar voorlichting en advies van de praktijkondersteuner.
 • Een eigen individueel zorgplan (IZP) waarin alle gegevens en bevindingen worden vastgelegd.
  Op die manier weet de ene zorgverlener wat de andere gedaan heeft. Bij zelfcontrole kunt u uw resultaten daaraan toevoegen.
 • Afhankelijk van noodzaak, bloedcontrole door de huisarts of praktijkondersteuner.
 • Indien noodzakelijk ondersteuning bij het stoppen met roken.
 • Ondersteuning door de diëtist indien noodzakelijk.
 • Doorverwijzing bij complicaties.

 

Retour au sommaire 5.    Hoe onderhouden we contact tijdens uw behandelperiode?

U kunt uw huisarts/praktijkondersteuner bereiken op werkdagen van 08.00–17.00 uur.
Buiten deze tijden belt u, alleen voor spoedeisende huisartsenhulp, de huisartsenpost:

 • Enschede: 088-555 11 88
 • Hengelo: 088–555 11 55
 • Hardenberg: 0900-333 63 33

 

Retour au sommaire 6.    Welke afspraken hebben we met zorgverzekeraars gemaakt?

Uw zorggroep en de betrokken zorgverleners hebben afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar over de betaling van uw zorgprogramma. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen. Hoeveel behandelingen voor fysiotherapie zitten er bijvoorbeeld in uw verzekering of zijn de kosten voor leefstijladvies gedekt? Uw verzekeraar kan u informatie geven als een deel van de kosten van de zorg voor uw eigen rekening komt. U vindt u een actueel overzicht van de verzekeraars waarmee wij afspraken hebben gemaakt onder Ketenpartners: Zorgverzekeraars.

 

Retour au sommaire 7.    Wat zijn de voordelen van deze aanpak?

Patiënt

 • patiënt centraal in de keten;
 • meer betrokkenheid;
 • betere afstemming leidt tot positief effect op gezondheid patiënt;
 • betere therapietrouw: opvolging van adviezen.

Zorgverleners

 • betrokkenheid zorgverleners;
 • optimale afstemming ketenpartners;
 • verbreding specialistische kennis;
 • taakverschuiving: praktijkondersteuner spil in ketenprogramma;
 • huisarts medisch eindverantwoordelijk;
 • zorg op maat;
 • samenwerking eerste en tweede lijn;
 • continue verbetering van zorg.

 

Retour au sommaire 8.    Wat doet u als u ontevreden bent over uw behandeling?

We doen natuurlijk onze uiterste best om u zo goed mogelijke zorg te bieden.
Mocht u toch niet tevreden zijn, dan horen we dat graag. Meld het zo snel mogelijk aan de betreffende zorgverlener. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw contactpersoon of de eindverantwoordelijke voor uw totale behandeling: uw huisarts
Indien u meer informatie wilt over hoe u uw klacht kunt bespreken met uw zorgverlener? Of wilt u weten hoe u een klacht kunt indienen? U kunt contact opnemen met de afdelingen ‘Informatie en klachten’ van de dertien Zorgbelangorganisaties (telefoon 0900-234 70 70, 10 cent per minuut).

 

Retour au sommaire 9.    Worden mijn persoonlijke dossiergegevens uitgewisseld?

Om na een periode te weten of het doel (goede CVRM zorg) ook werkelijk wordt bereikt, worden er gegevens over de behandeling van patiënten verzameld. Deze gegevens worden op twee manieren gebruikt.

Voor uw eigen behandeling
Door uw laboratorium en onderzoeksgegevens regelmatig op een rijtje te zetten kan tijdig worden ingegrepen in de behandeling. Dit is overigens niet nieuw: uw huisarts verzamelde uw gegevens voor dit doel ook al voor de start van de VRM ketenzorg.

 • Verzameling van gegevens per huisartsenpraktijk

Van alle CVRM patiënten in uw huisartsenpraktijk worden anoniem gegevens verzameld en gebruikt om te zien of de praktijk als geheel op de goede weg is of om het effect te zien van de invoering van de zorggroep.
Terugkoppeling naar de ziektekostenverzekeraar
De zorggroep heeft het vertrouwen gekregen van de ziektekostenverzekeraar dat deze goede zorg garandeert. Alle gegevens van alle huisartsenpraktijken worden naamloos verzameld en geven de ziektekostenverzekeraar een beeld van de kwaliteit die de zorggroep als geheel levert.

 • Privacy

Het verzamelen van gegevens van mensen moet altijd zorgvuldig gebeuren. In de CVRM ketenzorg wordt alles wat hiermee te maken heeft geregeld in overeenstemming met de wetten en regels rondom de privacy. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het anoniem gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw huisarts.

 

Retour au sommaire 10. Wat zijn veel gestelde vragen?

 • Heb ik vrije keuze van behandelaar

Iedere patiënt heeft vrije keuze van behandelaar.

Indien een patiënt wil deelnemen aan de ketenzorg waarover THOON afspraken maakt met de zorgverzekeraar dan zal de patiënt een keuze moeten maken uit de ketenpartners die samenwerken met THOON. De ketenpartners kunt u vinden op www.thoon.org onder het kopje ketenpartners.

 • Wat gebeurt er als ik voor een zorgverlener buiten de zorggroep kies?

Iedere patiënt heeft vrije keuze van behandelaar.

Indien u voor een zorgverlener buiten de zorggroep kiest, valt de zorg die u ontvangt buiten de ketenzorgafspraken die THOON maakt met de zorgverzekeraars.

Van uw zorgverlener zal u goede zorg ontvangen, de vergoeding van deze zorg zal niet via THOON gaan maar rechtstreeks via de zorgverzekeraar.

 

Voor meer informatie:

www.npcf.nl
www.zorgbelang-nederland.nl (hier kan men doorlinken naar de sites van de dertien regionale
www.deeljezorg.nl (hier kunnen patiënten hun ervaringen delen)
www.zorgkaartnederland.nl
www.zorgstandaardindepraktijk.nl
www.kiesbeter.nl
www.hartenvaatgroep.nl/regios/overijssel/home.html
www.sportserviceoverijssel.nl
www.iederin.nl

Retour au sommaire 11. Meer patiënten informatie:

(bron: thuisarts, NHG)

Keuzehulp hart- en vaatziekten
IVM-Patiënten folder ‘Cholesterolverlagers, vragen en antwoorden
NHG-Patiënten folder ‘Cholesterol’
Hart en Vaatgroep Overijssel

NHG-Patiënten brieven ‘Risicoprofiel hart- en vaatziekten’

NHG-Patiënten brieven ‘Cholesterol’