Gecombineerde Leefstijl Interventie

Verwijzing
De huisarts diagnosticeert aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst zo nodig voor GLI. De uitvoerend zorgverlener van de GLI overlegt met de huisarts over resultaten en eventuele aanvullende zorg. De huisarts beoordeelt of de GLI passend is naast de ketenzorg.

Om het verwijsproces voor huisartsen te optimaliseren, ontwikkelen wij met de leefstijlcoaches een efficiënt digitaal verwijsformulier. Daarnaast bespreken wij de verwijsmogelijkheden voor GLI via ZorgDomein met ZorgDomein.

LET OP: zorg die wordt geleverd in het kader van de GLI mag niet tegelijkertijd plaatsvinden met diëtetiek voor dezelfde indicatie.

Welke programma’s komen in aanmerking voor vergoeding?
Goed beschreven, effectieve programma’s voor een gecombineerde leefstijlinterventie komen in aanmerking voor vergoeding. Op dit moment zijn dat de programma’s COOL, SLIMMER en De Beweegkuur. Menzis vergoedt alle drie programma’s. Deze programma’s hebben een tijdsduur van 24 maanden en hebben als doel de gezondheid van volwassenen met overgewicht te bevorderen. Meer over deze programma’s en beschikbaarheid leest u hier.

Contractering
Contractering van GLI in Twente vindt in 2019-2020 rechtstreeks door de GLI aanbieder met de zorgverzekeraar plaats.

Rol THOON
Menzis vroeg ons een rol te nemen in de contractering van de GLI. Na afstemming met onze leden en de huisartsenkring besloten wij de GLI in 2019-2020 nog niet te contracteren omdat met name de rol van de huisarts en de randvoorwaarden nog onvoldoende duidelijk zijn. Uit ervaringen van andere zorggroepen die de GLI contracteerden, blijkt dat het tarief niet toereikend is en het administratieve proces complex en tijdrovend. (BRON: Link)

Wij verkennen in 2020 of en welke mogelijke rol wij kunnen hebben in de contractering van de GLI en onder welke voorwaarden. Wij willen een visie ontwikkelen over persoonsgerichte zorg en de activiteiten die daar mogelijk onder vallen. Wij informeren u periodiek over de ontwikkelingen en  ondersteunen u waar nodig in het optimaliseren van het verwijsproces.

GLI aanbieder
GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: een leefstijlcoach, diëtist en fysio- en/of oefentherapeut. Per programma zijn de eisen aan de competenties van de uitvoerders verschillend. Deze competenties staan beschreven in de protocollen van de verschillende beweegprogramma’s. Menzis, preferente verzekeraar in de regio Twente, stelt bovendien de volgende eisen aan de zorgverlener:

  • Een GLI aanbieder is HBO opgeleid.
  • Leefstijlcoaches staan geregistreerd in het register BLCN (beroepsvereniging leefstijlcoaches).
  • Diëtisten, fysio- en oefentherapeuten hebben de aantekening ‘Leefstijlcoach’ in het kwaliteitsregister Paramedici. Zij moeten (gezamenlijk) geschoold zijn in de uitvoering van het betreffende GLI programma.

GLI aanbieders THOON-regio
Op onze website vindt u aanvullende informatie over de GLI en een actueel overzicht van de door Menzis gecontracteerde leefstijlcoaches.

Vragen / informatie /ondersteuning
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Monique Troost, adviseur zorgvernieuwing.